ทัวร์เวียดนาม เช็คอินฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนาม เช็คอินฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

เช็คอินฮอยอัน บาน่าฮิลล์ วัดหลินอึ๋ง นั่งเรือกระด้ง ลิ้มรสบุฟเฟต์นานาชาติ


ทัวร์เวียดนาม เช็คอินฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
SNVN_VZ00047
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
22 ก.ค. 65 - 17 มี.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
10,777 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง -บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ SAINT DANIS-สวนสนุก FATASY PARK - นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์
 • วันที่

  2

  สะพานลอยฟ้า GOLDEN BRIDGE - แวะร้านของฝาก -หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร
 • วันที่

  3

  วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
13,777 บาท
เด็กมีเตียง
13,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,777 บาท
พักเดี่ยว
2,777 บาท
เด็กทารก
3,777 บาท
จอยแลนด์
8,777 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,777 บาท
เด็กมีเตียง
10,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
10,777 บาท
พักเดี่ยว
2,777 บาท
เด็กทารก
3,777 บาท
จอยแลนด์
8,777 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,777 บาท
เด็กมีเตียง
10,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
10,777 บาท
พักเดี่ยว
2,777 บาท
เด็กทารก
3,777 บาท
จอยแลนด์
8,777 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,777 บาท
เด็กมีเตียง
12,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
12,777 บาท
พักเดี่ยว
2,777 บาท
เด็กทารก
3,777 บาท
จอยแลนด์
8,777 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 13,777 13,777 13,777 2,777 3,777 8,777 20
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 10,777 10,777 10,777 2,777 3,777 8,777 20
03 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66 10,777 10,777 10,777 2,777 3,777 8,777 20
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 12,777 12,777 12,777 2,777 3,777 8,777 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน